/ /
  • Хүний нөөцийн чиглэлээр:
    2015-09-26
    Тус Цагдаагийн газар нь Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2015 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдрийн б/279 тоот тушаалаар батлагдсан орон тоогоор газрын хэмжээнд 282 орон тоотой ажиллахаас өнөөдрийн байдла
Статистик мэдээ
  • 2015-01-05
    түүхэн замнал
Эрэн сурвалжилж байна