/ Мэдээ мэдээлэл / Соёл урлаг / ИРГЭДЭД ЯЛ ШИЙТГЭГДСЭН ЭСЭХ ТУХАЙ БОЛОН БУСАД “ТОДОРХОЙЛОЛТ” ОЛГОХ ТУХАЙ

ИРГЭДЭД ЯЛ ШИЙТГЭГДСЭН ЭСЭХ ТУХАЙ БОЛОН БУСАД “ТОДОРХОЙЛОЛТ” ОЛГОХ ТУХАЙ

 

Шаардлагатай ажил, үйлчилгээний талаар мэдээлэл авах

албан тушаалтаны утасны жагсаалт

 

Нэг. Байгууллагын үйл ажиллагаа, алба хаагчдын сахилга ёс зүйн талаар:

Öàãäààãèéí ãàçðûí äàðãà, цагдаагийн хурандаа Д.Энхбаяр

7036-3033, 99198200

Öàãäààãèéí ãàçðûí äýä бөгөөд эð¿¿ãèéí öàãäààãèéí òàñãèéí äàðãà, цагдаагийн дэд хурандаа А.Энхбат

7036-2179, 99039342

Хоёр. Хүний нөөцийн талаар:

Төлөвлөлт, зохион байгуулалтын тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа И.Эрдэнэбилэг

7036-2190, 99083134

Хүний нөөцийн мэргэжилтэн, цагдаагийн ахлах дэслэгч М.Амаржаргал

96013185

Гурав. Өргөдөл гомдол, хэргийн шийдвэрлэлт, хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын үйл ажиллагааны талаар:

Хэрэг бүртгэх, мºðäºí áàéöààõ òàñãèéí äàðãà, цагдаагийн хошууч С.Батжаргал

96369999

Дөрөв. Галт зэвсэг гэрчилгээжүүлэх талаар:

Нийтийн хýâ æóðам хамгаалах òàñãèéí ахлах байцаагч, цагдаагийн хошууч Я.Ганзориг

88994455

Тав. Жолооны үнэмлэх сэргээх, шинээр олгох талаар:

Çàìûí öàãäààãèéí òàñãèéí зохицуулагч, цагдаагийн ахмад Н.Даваатулга

99849911

Зургаа. Ял шийтгэлийн тодорхойлолт авах, өргөдөл гомдол бүртгүүлэх:

Мэдээлэл судалгааны ахлах мэргэжилтэн, цагдаагийн хошууч Д.Отгонбаатар

99565678

Долоо. Архивын лавлагаа

Бичиг хэргийн эрхлэгч-архивч, цагдаагийн ахлагч Ө.Болор

96001445

Найм. Сумдын хэлтэс, тасаг, хэсгүүдтэй холбогдох бол:

Мандал сум дахь Сум дундын цагдаагийн хэлтсийн дарга, цагдаагийн хурандаа Д.Ганболд

70367385, 99027399

Сайхан сум дахь Сум дундын цагдаагийн тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Г.Эрдэнэбат

70368342, 99352662

Баянгол сум дахь цагдаагийн хэсгийн дарга, цагдаагийн хошууч Л.Гантигчулуун

70369102, 91000055

Ерөө сум дахь цагдаагийн хэсгийн дарга, цагдаагийн хошууч Л.Мөнгөнхундага

96629899, 99167199

Ес. Гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн талаар өргөдөл, гомдол,

мэдээлэл ирүүлэх бол: /24 цагаар/

Цагдаагийн газрын жижүүр

7036-102, 7036-3672, 94447102, 96869102

Мандал сум дахь цагдаагийн хэлтсийн жижүүр

7036-7102, 98282102

Сайхан сум дахь цагдаагийн тасгийн жижүүр

7036-8102, 93223412

Баянгол сум дахь цагдаагийн хэсгийн жижүүр

7036-9102

Ерөө сум дахь /Бугант/ цагдаагийн хэсгийн жижүүр

7036-6702, 9586600

 

ИРГЭДЭД ЯЛ ШИЙТГЭГДСЭН ЭСЭХ ТУХАЙ “ТОДОРХОЙЛОЛТ” ОЛГОХ ТУХАЙ

 

            Монгол улсын Хууль зүйн сайдын 2013.01.31-ний өдрийн А/12 тоот тушаалаар “Шүүхээр ял шийтгэгдсэн хүмүүсийн тоо бүртгэлийг хөтлөх, лавлагаа олгох заавар” шинэчилэн батлагдаж, 2013.02.01-ний өдрөөс эхлэн мөрдөж эхлээд байна.

            Энэхүү зааварт дараах эрх зүйн шинэ зохицуулалтууд орсон:

1. - иргэн өөрийн ял шийтгэлтэй эсэхийг нотлох үүргээс чөлөөлөгдсөн,

2. - хуульд зааснаас бусад тохиолдолд байгууллага, аж ахуйн нэгж нь иргэдээс ял шийтгэгдсэн эсэхийг тодорхойлох шаардлага тавихыг хориглосон,

3. - ялгүй болох хугацаа дууссан, шүүхээр ял шийтгэгдсэн нь цагаатгагдсан, өршөөгдсөн зэрэг үндэслэл бүрээр лавлагааг нарийвчлан гаргаж тодорхойлохоор зааварласан,

4. - лавлагааг цахим сүлжээ ашиглан шуурхай гаргаж өгөх,

5. - ял шийтгэгдсэн эсэхийг тодорхойлолтоор авах эрх бүхий байгууллагуудыг зааж өгсөн,

 

Ял шийтгэгдсэн эсэхийг “ТОДОРХОЙЛОЛТ”-оор авах эрх бүхий байгууллага

 

Эрх бүхий байгууллага

Тодорхойлолт авах үндэслэл

Хуулийн заалт, үндэслэл

1

Сонгуулийн ерөнхий хороо

Улсын их хурлын сонгуульд нэр дэвших

Сонгуулийн тухай хууль /30.2.5/

МУ-ын Ерөнхийлөгчид нэр дэвших

Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай /3.3/

Аймаг, сум, дүүргийн ИТХ-ын сонгуульд нэр дэвших

Аймаг, сум, дүүргийн ИТХ-ын сонгуулийн тухай /25.3.2/

2

Прокрорын байгууллага

Прокурорын байгууллагад прокуророор томилогдон ажиллах

Прокурорын байгууллагын тухай /39.1/

3

Шүүхийн шинжилгээний байгууллага

Шүүхийн шинжилгээний байгууллагад шинжээч, мэргэжилтнээр ажиллах

Шүүхийн шинжилгээний тухай /41.2/

4

Авлигатай тэмцэх газар

Авлигатай тэмцэх байгууллагад ажиллах

Авлигын эсрэг хуулийн /19.1/

5

Монгол банк, банк үүсгэн байгуулагч

Банк үүсгэн байгуулах эрх авах, банкны төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр болон гүйцэтгэх удирдлагад ажиллах

Банкны тухай /19.1.5, 32.1.2, 34.2.3, 58.1.2/

Монгол банк

Монгол банкны санхүүгийн мэдээллийн албаны дарга, хянан шалгагчаар ажиллах

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай /16.4.3/

Монгол банкны хяналтын зөвлөлд ажиллах

Төв банкны тухай /271.1/

6

Цагдаагийн байгууллага

Галт зэвсэг өмчлөх, эзэмших, ашиглах

Галт зэвсгийн тухай /5.2/

Цагдаагийн алба хаагчаар ажиллах

ЦБ-ын тухай /29.2/

7

Шүүх

Хүүхэд үрчлэх, эцэг эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч байх эрхтэй эсэхийг шийдвэрлүүлэх

Гэр бүлийн тухай /57.2, 65.1, 68.1.4/

Шүүхэд иргэдийн төлөөлөгчөөр оролцох

Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчдийн эрх зүйн байдлын тухай /5.1.3/

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга, гишүүн, захиргааны ажилтнаар томилох

Шүүхийн захиргааны тухай /16.1.4, 25.2/

Хууль бусаар ял шийтгүүлсний гэм хорыг арилгуулах

Иргэний тухай /498.4/

Хорих ял эдэлж байгаа хүн эрх зүйн ач холбогдол бүхий үйл явдлыг шүүхээр тогтоолгох

Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай /136.2/

Шүүгчээр ажиллах

Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай /4.1.1/

8

Нийгмийн даатгалын байгууллага

Хорих ял эдэлж байгаа хүн иргэний эрүүл мэндийн даатгалд даатгуулах

Иргэний эрүүл мэндийн тухай /6.1.10/

Ажилгүйдлийн тэтгэмжийг зогсоох

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох ажилгүйдлийн тэтгэмжийн тухай /9.4/

Хилс хэргээр хорих ял эдэлсэн хугацааг нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн хугацаанд оруулан тооцох

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай /3.4/

9

Шат шатны Засаг дарга

Аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хорооны Засаг даргад нэр дэвших

Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай /26.5.5, 26.6.3/

10

Гадаадын иргэн, харъяатын асуудал эрхэлсэн байгууллага

Ял шийтгүүлсэн хүн тухайн ялаа эдэлж дуусах буюу ялаас чөлөөлөх хүртэл гадаад хувийн хэргээр зочлох, цагаачлах эрхийг түдгэлзүүлэх

МУ-ын иргэн гадаадад хувийн хэргээр зорчих, цагаачлах тухай /5.2/

Хорих ял эдэлж байгаа этгээдийг Монгол улсын харъяат болгохоос татгалзах

Харъяатын тухай /10.3/

11

Иргэнийг төрийн жинхэнэ албан тушаалд томилох эрхтэй байгууллага

Хүний эрхийн үндэсний комиссын гишүүнд нэр дэвших

Хүний эрхийн үндэсний комиссын тухай /4.1/

Олон нийтийн радио телевизийн үндэсний зөвлөлийн гишүүн, ерөнхий захирлаар ажиллах

Олон нийтийн радио телевизийн тухай /21.4/

Монгол улсын аудитораар томилогдох

Төрийн аудитын тухай /16.2.1/

Төрийн тусгай хамгаалалтын алба хаагчаар ажиллах

Төрийн тусгай хамгаалалтын тухай /13.2/

12

Орон сууц хувьчлах товчоо

Хорих ял шийтгэгдэж байгаа хүний гэр бүлийн насанд хүрсэн гишүүн орон сууц хувьчилж авах

Орон сууц хувьчлах тухай /16.2/

13

Санхүүгийн зохицуулах хороо

Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга, гишүүнээр ажилах

Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай /11.6/

14

Татварын байгууллага

Ял шийтгүүлж байсан татвар төлөгчийг татварын өршөөлд хамруулахгүй байх

Татварын өршөөл үзүүлэх тухай /7.1/

15

Төрийн албаны зөвлөл

Төрийн жинхэнэ албан тушаал эрхлэх, төрийн албаны төв байгууллагад гишүүнээр ажиллах

Төрийн албаны тухай /16.2.1/

16

Төрийн өмчийн хороо

Аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газрын захирлаар болон төрийн өмчийн эд хөрөнгийг хувьчилахтай холбогдож шинжээчээр ажиллах

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай /18.3, 50.3/

17

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад ажиллах

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай /28.1.4/

18

Монголын өмгөөлөгчдийн холбоо

Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл авах

Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай /19.2.2/

Өмгөөлөгчөөр ажиллах

Өмгөөллийн тухай /132.4/

19

Гэрээт болон харуул хамгаалалтын байгууллага

Гэрээт болон харуул хамгаалалтын байгууллагад ажиллах

Гэрээт харуул хамгаа-лалтын тухай /13.1.3/

Бие хамгаалагчаар ажиллах

Хувийн хамгаалалтын тухай /5.2/

20

Иргэний бүртгэл

Овог, эцгийн нэр, нэр өөрчилсөний бүртгэл хийлгэх

Иргэний бүртгэлийн тухай /18.4.6/

21

Хүүхдийн эрхийг хамгаалах төрийн болон ТББ

Хорих ял эдэлж байгаа хүүхдийн эрхийг хамгаалах

Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай /7.5/

           

Мөн Төрийн албаны тухай хуулийн 5.1.2, 5.1.3 дэх хэсэг, 7, 8 дугаар зүйлд заасан /төрийн захиргаа, төрийн тусгай/ албан тушаалд томилох төрийн байгууллагууд, цэргийн хэлтэс зэрэг байгууллагууд лавлагаа гаргуулан авч болно.

 

            Орон нутаг дахь лавлагаа гаргуулах эрх бүхий байгууллага лавлагааны тодорхойлолт авахдаа:

- тухайн иргэний үнэмлэхний хуулбар

- ургийн овог, эцэг /эх/-ийн болон түүний нэр, хүйс, регистрийн дугаарыг агуулсан албан бичиг

- үйлчилгээний төлбөр тушаасан баримт зэргийг хавсарган тухайн орон нутгийн цагдаагийн байгууллагад албан тоотоор хүргүүлнэ.

- Тодорхойлолт авах үндэслэлийг ямар зорилгоор авах, түүний хуулийн үндэслэл зэргийн бүрэн тусгасан байна.

 

Ял шийтгэгдсэн эсэх тухай “Тодорхойлолт” авах иргэдийн жагсаалт /загвар/

 

Ургийн овог

Эцэг, /эх/-ийн нэр

Өөрийн нэр

Хүйс

Регистрийн дугаар

Тодорхойлолт авах үндэслэл

1

Боржигон

Бат

Дорж

эр

МЭ84111111

Овог нэр солих, төрийн захиргаа, тусгай албанд орох, багийн засаг даргад нэр дэвших гэх мэт

Жич: Эцгийн болон өөрийн нэрийг солихдоо ямар нэрээр солихыг давхар бичиж ирүүлнэ.

 

Албан бичигтээ ямар үндэслэлээр томилогдож байгаа хуулийн заалтыг тодорхой тусгаж ирүүлнэ.

 

- Хураамжийн үнэ 1 лавлагаанд 1000 төгрөг, дансны дугаар - Төрийн сан 900012034 ЦЕГ

Жич: Хураамжийг банкинд тушаахдаа тухайн лавлагаа авах иргэн нэг бүрийн нэрээр буюу тухайн байгууллагаас лавлагаа гаргуулахаар хүсэлт гаргасан иргэдийн тоогоор нэгтгэн тушааж баримтыг хавсаргаж болно.

 

- Ял шийтгэгдсэн эсэхийг тодорхойлох хуудас олгосон өдрөөс хойш 90 хоногийн хугацаанд хүчинтэй.

Эрх бүхий байгууллагаас албан бичгээр ирүүлсэн хүсэлтийг хүлээн авч ЦЕГ-ын Мэдээлэл судалгааны төвд сүлжээгээр хүргүүлэн шалгуулж албан бичгээр хариуг өгнө.

 

- Хэрэв тодорхойлолт авах эрх бүхий байгууллагаас бусад байгууллага, аж ахуйн нэгж лавлагаа гаргуулахыг иргэнээс шаардсан бол иргэн ял шийтгэгдсэн эсэхээ нотлох үүрэг хүлээхгүй бөгөөд тухайн байгууллага, албан тушаалтны дээд шатны байгууллага, албан тушаалтанд, эсхүл шүүхэд гомдлоо гаргах эрхтэй.

 

- Ял шийтгэгдсэн лавлагааг нийслэлд нэн даруй, орон нутгаас нэгдсэн сүлжээ, факсаар ирүүлсэн лавлагааг тухайн ажлын өдөрт багтаан шалгаж хариуг өгөх ба эх хувийг шуудангаар буцаана.

 

- Төв орон нутгийн цагдаагийн байгууллага нь бие дааж иргэд, албан байгууллага, аж ахуйн нэгжид урьд ял шийтгэгдсэн эсэх тухай “ТОДОРХОЙЛОЛТ” олгохыг хориглоно.

 

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ЦАГДААГИЙН ГАЗАР

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Jeslyn:
188.143.232.32
I lieartlly jumped out of my chair and danced after reading this!
2016-10-27 11:11:07
Finch:
188.143.232.27
Which came first, the problem or the soouitln? Luckily it doesn't matter.
2016-10-27 11:17:32
Steffie:
188.143.232.27
Thanks for the great info dog I owe you <a href="http://bvjkmex.com">biygitg.</a>
2016-10-28 22:44:46
Lola:
188.143.234.155
<a href="http://pubyyh.com">Thee'rs</a> nothing like the relief of finding what you're looking for.
2016-10-28 22:44:48
Kasara:
188.143.232.32
This is what we need - an insight to make eveonrye think http://gtmbksvkg.com [url=http://zhrhkfv.com]zhrhkfv[/url] [link=http://tmhqigz.com]tmhqigz[/link]
2016-10-29 05:31:21
Cady:
188.143.232.32
Gosh, I wish I would have had that inoormatifn earlier! http://iadymm.com [url=http://ggjlzdktpf.com]ggjlzdktpf[/url] [link=http://xklvppjsqga.com]xklvppjsqga[/link]
2016-10-29 05:31:22
Виктор:
200.116.198.136
Здравствуйте! Проблема воровства полотенец и другого дорогого тестиля и вещей часто встречается в фитнесклубах отелях СПА Здесь бюджетное решение этой проблемы [ $ 550 ]: https://fresh222.ru/rfid_theft.php Как это установлено в спорт клубах, отелях смотрите здесь ВИДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=LObhq4gFEys Пожалуйста контактируйте с нами по адресу info@fresh222..ru
2019-03-21 09:25:09
OuiHB:
213.139.229.5
Medicines prescribing information. Cautions. <a href="https://prednisone4u.top">cost prednisone without dr prescription</a> in USA. All trends of drugs. Read information here. [url=http://hipotezi.com/view_news.php?id=3521]Some information about medication.[/url] [url=http://www.kalerhaat.com/product/------------------/1363]Some trends of pills.[/url] [url=http://www.jennylashes.com/j3/#comment-4804]All information about drug.[/url] df0b6be
2021-01-10 14:39:41
ZauOB:
45.149.129.163
Pills information sheet. Effects of Drug Abuse. <a href="https://toplyrica.top">get cheap pregabalin pills</a> in US All about medicament. Read information now.
2021-04-19 22:32:43
ZlrGP:
45.149.129.163
Pills information sheet. Effects of Drug Abuse. <a href="https://pregabalinfor.top">buy pregabalin lyrica</a> in USA Some news about meds. Read now.
2021-04-21 08:47:30
RziME:
45.149.129.163
Medicament information leaflet. Generic Name. <a href="https://pregabalinfor.top">rx prekabalin</a> in the USA Some trends of medicament. Get here.
2021-04-22 08:51:34
YquGY:
45.149.129.163
Meds prescribing information. What side effects? <a href="https://lyrica24x7.top">can i purchase cheap lyrica for sale</a> in the USA Best information about pills. Read now.
2021-04-29 09:00:16
Janicewrors:
45.146.231.204
buy generic cialis online <a href="https://mycialistabs.com/">what can i take to enhance cialis</a> what does cialis look like
2021-04-30 10:43:15
Janicewrors:
45.153.226.4
cialis for women <a href="https://mycialistabs.com/">cialis website</a> cialis doses
2021-04-30 11:17:14
Janicewrors:
45.146.231.204
over the counter drug that works like cialis <a href="https://mycialistabs.com/">buying cialis online</a> buying cialis online usa
2021-04-30 11:33:48
Janicewrors:
45.146.231.204
cvs cialis over the counter <a href="https://mycialistabs.com/">cialis price canada</a> cialis blood pressure
2021-04-30 14:00:24
Tiffanydot:
45.153.226.4
cialis effects <a href="https://toptadalafiltabs.com/">liquid tadalafil</a> buy cialis online reddit
2021-05-03 10:30:56
Tiffanydot:
45.146.231.204
generic cialis <a href="https://toptadalafiltabs.com/">https://toptadalafiltabs.com/</a> cialis 5mg price
2021-05-03 10:33:09
Tiffanydot:
45.153.226.4
over the counter drug that works like cialis <a href="https://toptadalafiltabs.com/">buying cialis online</a> buying cialis online usa
2021-05-03 12:27:24
Tiffanydot:
45.146.231.204
buying generic cialis <a href="https://toptadalafiltabs.com/">what is tadalafil</a> cost of cialis without insurance
2021-05-03 23:46:10
Stellaner:
45.149.129.163
how to write transitions in an essay <a href="https://topessaywriterfas.com/">good college essay</a> you've decided on an idea for an essay you've been assigned to write
2021-05-05 04:26:31
Stellaner:
45.153.226.4
how to write georgia tech essay <a href="https://topessaywriterfas.com/">essay writing help online</a> how to write a good literature essay
2021-05-05 04:27:45
Stellaner:
45.153.226.4
which common app essay to write <a href="https://topessaywriterfas.com/">someone write my essay for me</a> how to write an about me essay for college
2021-05-05 06:06:02
Stellaner:
45.153.226.4
how to write a strong response essay <a href="https://topessaywriterfas.com/">essay writing service online</a> how to write an essay template
2021-05-05 16:16:33
Rebeccaloave:
45.149.129.163
nursing essay writing <a href="http://writemyessayslfd.com/">college writing essay</a> writing a narrative essay about yourself
2021-05-06 23:48:43
Rebeccaloave:
45.146.231.204
assertive essay service <a href="http://writemyessayslfd.com/">write an analysis essay</a> 500 word essay on customer service
2021-05-06 23:49:24
Rebeccaloave:
45.146.231.204
essay academic writing service <a href="http://writemyessayslfd.com/">writing a compare and contrast essay</a> ib extended essay service
2021-05-07 00:32:51
Rebeccaloave:
45.149.129.163
essay writing service guarantee <a href="http://writemyessayslfd.com/">web-site</a> rapid essay writing service
2021-05-07 03:34:45
Francescem:
212.60.7.170
viagra femenino <a href="https://mrviagrashop.com">sildenafil prescription online</a> using viagra
2021-05-07 06:09:32
Francescem:
212.60.7.170
generic viagra online <a href="https://mrviagrashop.com">https://mrviagrashop.com</a> sildenafil citrate
2021-05-07 06:10:06
Francescem:
212.60.7.170
order viagra <a href="https://mrviagrashop.com">sildenafil 100mg price</a> sildenafil 100mg tablets
2021-05-07 06:54:31
Francescem:
212.60.7.170
viagra generico <a href="https://mrviagrashop.com">over the counter viagra substitute</a> sildenafil 20 mg
2021-05-07 12:10:46
Martinausant:
45.149.129.163
viagra no prescription <a href="https://mysildenafilkr.com/">sildenafil citrate 20 mg</a> sildenafil 60mg
2021-05-07 21:52:52
Martinausant:
45.153.226.4
taking viagra for fun <a href="https://mysildenafilkr.com/">viagra otc</a> 200 mg sildenafil citrate
2021-05-07 21:53:27
Martinausant:
45.146.231.204
viagra sex <a href="https://mysildenafilkr.com/">viagra generic over the counter</a> viagra para mujer
2021-05-07 22:35:15
Martinausant:
45.153.226.4
100 mg viagra <a href="https://mysildenafilkr.com/">sildenafil 20mg tablets</a> viagra savings card
2021-05-08 01:27:17
YgsQS:
45.146.231.204
customer service resume skills <a href="http://coverletterforresumetop.com/">coverletterforresumetop</a> career change cover letter
2021-05-12 03:32:23
LooLO:
45.153.226.4
architecture cover letter <a href="http://coverletterforresumetop.com/">technical resume writer</a> event planner resume
2021-05-12 03:33:00
AlvYV:
45.146.231.204
mechanical engineering resume <a href="http://coverletterforresumetop.com/">write my resume</a> resume professional writers
2021-05-12 04:26:59
KathrynVep:
5.8.51.134
cialis vs viagra vs levitra <a href="http://tadalafilled.com/">tadalafil 10mg</a> natural cialis
2021-05-12 04:31:04
KathrynVep:
5.8.51.134
cialis pricing <a href="http://tadalafilled.com/">cialis uses</a> generic cialis 20mg
2021-05-12 04:31:54
KathrynVep:
5.8.51.134
is 20mg cialis equal to 100mg viagra <a href="http://tadalafilled.com/">cialis generic</a> canada cialis
2021-05-12 08:59:21
YtmDZ:
45.153.226.4
cover letter definition <a href="http://coverletterforresumetop.com/">top resume reviews</a> is a cover letter necessary
2021-05-12 12:10:05
KathrynVep:
5.8.51.134
cialis medication <a href="http://tadalafilled.com/">what does cialis do</a> cialis generico
2021-05-12 18:56:25
VrzCX:
45.146.231.204
computer skills to put on resume <a href="https://writingacoverletteronline.com/">writing a cover letter for a resume</a> electrician resume
2021-05-13 04:33:00
WgmSY:
45.146.231.204
resume pdf <a href="https://writingacoverletteronline.com/">local resume services near me</a> resume accent
2021-05-13 04:33:36
XmjVM:
45.153.226.4
help desk resume <a href="https://writingacoverletteronline.com/">top resume writing companies</a> medical resume
2021-05-13 05:16:36
NamLO:
45.146.231.204
lying on resume <a href="https://writingacoverletteronline.com/">help writing professional resume</a> architecture cover letter
2021-05-13 08:17:16
DrgIV:
45.146.231.204
cheapest generic viagra <a href="https://edviagramaster.net/">international viagra online</a> order viagra online
2021-05-14 02:32:52
AftAB:
45.153.226.4
sildenafil tab 100mg <a href="https://edviagramaster.net/">taking viagra</a> viagra pill for men
2021-05-14 02:33:25
KrfQB:
45.146.231.204
women viagra <a href="https://edviagramaster.net/">edviagramaster.net</a> sildenafil generic
2021-05-14 03:17:17
FmuPY:
45.146.231.204
women viagra <a href="https://edviagramaster.net/">edviagramaster.net</a> sildenafil generic
2021-05-14 06:28:43
CzlCV:
5.8.51.134
generic viagra for sale <a href="https://sildenafilviagratop.com">sildenafil pronounce</a> viagra soft
2021-05-15 13:34:23
VzzVI:
5.8.51.134
strongest viagra pill <a href="https://sildenafilviagratop.com">generic sildenafil citrate</a> 200 mg viagra
2021-05-15 13:35:05
PemBE:
5.8.51.134
homemade viagra <a href="https://sildenafilviagratop.com">hims viagra</a> sildenafil mexico
2021-05-15 14:32:24
KboCE:
45.146.231.204
canada cialis <a href="https://cialisortadalafil.com/">when to take cialis</a> cialis commercial bathtub
2021-05-16 00:04:51
YqrSJ:
45.153.226.4
what does cialis do <a href="https://cialisortadalafil.com/">buy cialis online</a> how long does cialis last 20 mg
2021-05-16 00:05:17
EczQO:
45.153.226.4
cialis directions <a href="https://cialisortadalafil.com/">generic for cialis</a> cialis 5mg price comparison
2021-05-16 00:45:07
MqzWL:
45.146.231.204
is there a generic cialis available? <a href="https://cialisortadalafil.com/">normal dose of cialis</a> what does cialis look like
2021-05-16 03:30:04
RfkXJ:
5.8.51.134
over the counter viagra substitute walgreens <a href="https://sildenafilviagratop.com">online viagra</a> female viagra
2021-05-16 04:11:35
RssXD:
45.153.226.4
cialis coupon <a href="https://topcialistabs.com/">cialis otc switch</a> what are the side effects of cialis
2021-05-17 02:22:19
TqrLP:
45.146.231.204
cialis 2.5 mg <a href="https://topcialistabs.com/">cialis price</a> generic cialis reviews
2021-05-17 02:22:48
SvzQP:
45.153.226.4
viagra cialis levitra <a href="https://topcialistabs.com/">viagra vs cialis vs levitra</a> cialis for daily use cost
2021-05-17 03:02:43
GucMA:
45.146.231.204
cialis trial <a href="https://topcialistabs.com/">viagra or cialis</a> is cialis a controlled substance
2021-05-17 06:17:44
CkjYT:
5.8.51.134
Medication information sheet. What side effects? <a href="https://mobic4u.top">where can i buy cheap mobic for sale</a> in USA Best information about medicine. Read now.
2021-06-01 09:09:11
JufHW:
5.8.51.134
Medicament information. Brand names. <a href="https://trazodone4u.top">where to buy trazodone</a> in Canada Everything about drugs. Get information now.
2021-06-01 09:09:20
JicQK:
5.8.51.134
Pills information sheet. What side effects? <a href="https://protonix4u.top">how to get protonix</a> in USA Everything trends of medicine. Get here.
2021-06-01 09:25:31
CbdBQ:
2.59.49.111
<a href="https://krasota4u.ru">can i order cheap trazodone</a>
2021-07-19 07:57:01
LhmCF:
2.59.49.111
<a href="https://krasota4u.ru">trazodone without a prescription</a>
2021-07-19 08:24:29
Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Статистик мэдээ
Эрэн сурвалжилж байна