/ Мэдээллийн ил тод байдал / Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа /
  • АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
    2015-09-26
    Алба хаагчдын 2014 оны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгүүдийг гаргуулан авч, цахим санд баталгаажуулж, тайлангийн хамт ЦЕГ-т заасан хугацаанд нь хүргүүлсэн.
Статистик мэдээ
  • 2015-01-05
    түүхэн замнал
Эрэн сурвалжилж байна